امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
شرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزینخانه آبکاردپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریفنیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاته
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
الزامات ايمني، بهد اشتي، زيست محيطي د ر آماد ه سازي سايشي- پاششي سطوح بازگشت به مقالات
يكي از پر كاربرد ترين روشهاي آماد ه سازي سطوح، آماد ه سازي سايشي- پاششي مي باشد . اين نوع آماد ه سازي با توجه به فشار بالاي عملياتي بالا، انتشار آلايند ه هاي هوايي خطرناك و سمي، پر حاد ثه بود ه و از ريسك خطر بالايي برخورد ار مي باشد . با توجه به اهمي ...
نویسنده : عليرضا ظهيري - محمد  قد يمي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
تاریخ ثبت : ﺳﻪشنبه 2 ارديبهشت 1393
بازید : 1846

يكي از پر كاربرد ترين روشهاي آماد ه سازي سطوح، آماد ه سازي سايشي- پاششي مي باشد . اين نوع آماد ه سازي با توجه به فشار بالاي عملياتي بالا، انتشار آلايند ه هاي هوايي خطرناك و سمي، پر حاد ثه بود ه و از ريسك خطر بالايي برخورد ار مي باشد . با توجه به اهميت فوق العاد ه بالاي ايمني و بهد اشت افراد  و حفظ محيط زيست د ر صنعت براي حفظ سلامتي و ايمني افراد ، رعايت بهد اشت و حفاظت محيط زيست بايستي د ر آماد ه سازي سايشي - پاششي الزامات و موارد ي رعايت گرد د . عمد ه خطراتي كه د ر آماد ه سازي سايشي - پاششي وجود  د ارد  به د و د سته تقسيم مي شود . يك د سته ناشي از فشار بالاي هوا يا آب و سرعت بالاي پرتاب سايند ه ها و د سته د يگر ناشي از انتشار گرد وغبار و آلايند ه هاي هوايي و تنفسي د ر اثر پاشش سايند ه ها مي باشد  كه با توجه به استاند ارد ها و د ستورالعملها جهت كنترل و كاهش حواد ث، الزامات و قوانيني وجود  د ارد  و بايستي به آن توجه كافي كرد  و رعايت نمود .   

شماره مقاله: 232

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل 

 

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ