امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
نیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاتهخانه آبکارشرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزیندپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
نگاهی کلی بر مبحث نانو پوششها بازگشت به مقالات
نانو مواد  به مواد ی اطلاق می شود  که حد اقل د ر یک بعد  کوچکتر از 100 نانو متر باشند . مواد ی که یک بعد  د ر مقیاس نانو د ارند ، شامل پوششها و لایه ها می باشند . مواد ی که  د و بعد  د ر مقیاس نانو د ارند  شامل نانو سیمها و نانو تیوبها هستند  و ...
نویسنده : آزاد ه صد قی نیا
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
تاریخ ثبت : یکشنبه 28 ارديبهشت 1393
بازید : 2127

نانو مواد  به مواد ی اطلاق می شود  که حد اقل د ر یک بعد  کوچکتر از 100 نانو متر باشند . مواد ی که یک بعد  د ر مقیاس نانو د ارند ، شامل پوششها و لایه ها می باشند . مواد ی که  د و بعد  د ر مقیاس نانو د ارند  شامل نانو سیمها و نانو تیوبها هستند  و د ر نهایت مواد ی که سه بعد  د ر مقیاس نانو د ارند  نانو ذرات را شامل می شوند . یکی از موارد ی که د ر حال حاضر فناوری نانو د ر آن بطور گسترد ه و موثری مورد  استفاد ه قرار گرفته است، فرآیند های پوشش د هی و به د نبال آن تولید  مواد  نانو ساختار است.

تحقیقات انجام گرفته بر روی این پوششها نشان می د هد  که خواص پوششهای نانو ساختار د ر بسیاری از موارد  نسبت به پوششهای معمولی بهبود  چشمگیری د ارد . پوششهای نانو ساختار د ر مقایسه با پوششهای میکرومتری از ضریب انبساط حرارتی، سختی و مقاومت بیشتر د ر برابر خورد گی، سایش و فرسایش برخورد ار هستند . تا کنون عمد ه تحقیقات انجام شد ه بر روی پوششهای نانو ساختار مربوط به پوششهای با سختی بالا و فوق سخت است .

چهار گروه مهم از پوششهای نانو ساختار شامل پوششهای د انه ای، شبکه ای و چند  لایه ای، پوششهای نازک و پوششهای نانو کامپوزیتی هستند .

این پوششها به د لیل رفتار سایشی عالی، مقاومت به خورد گی مطلوب و خواص اپتیکی، الکتریکی و الکترونیکی مناسب د ر صنایع خود رو سازی، صنایع شیشه، هوافضا، ساخت لوازم بهد اشتی، بسته بند ی، حمل و نقل و صنایع نظامی مورد  استفاد ه قرار می گیرند .

شماره مقاله: 233

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل 

 

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ