امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
خانه آبکارشرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزیننیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاتهدپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
ایجاد  پوشش کامپوزيتی طلا، کبالت، نانوالماس به روش رسوبگذاری الکتريکی بازگشت به مقالات
ایجاد  پوشش کامپوزيتی طلا، کبالت، نانوالماس  به روش رسوبگذاری الکتريکی پوششهای طلا  به د ليل کاربرد  حساس و همچنين ملاحظات اقتصاد ی، بايستی از سختی و مقاومت د ر برابر سايش بالايی برخورد ار باشند . د ر اين پژوهش با بکارگيری الکترولیت اسيد  ...
نویسنده : پیمان ژگان
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
تاریخ ثبت : یکشنبه 28 ارديبهشت 1393
بازید : 1762

ایجاد  پوشش کامپوزيتی طلا، کبالت، نانوالماس  به روش رسوبگذاری الکتريکی

پوششهای طلا  به د ليل کاربرد  حساس و همچنين ملاحظات اقتصاد ی، بايستی از سختی و مقاومت د ر برابر سايش بالايی برخورد ار باشند . د ر اين پژوهش با بکارگيری الکترولیت اسيد ی طلا، ذرات الماس 5 نانومتری به همراه کبالت و طلا روی زيرلايه مس، رسوب همزمان کرد ه و يک پوشش کامپوزيتی با مقاومت سايشی و سختی بالا ايجاد  شد ه است که می تواند  د ر پوشش د هی تجهيزات مورد  استفاد ه د ر صنايع الکترونيک و مصارف تزئينی بکار آيد . نتايج ميکروسختی سنجی و آزمون سايش روی نمونه های توليد ی  نشان می د هند  که با افزايش ميزان نانو ذرات الماس د ر حمام، ميکروسختی و مقاومت سايشی اين پوششها نسبت به پوشش آلياژی طلا- کبالت به طور محسوسی افزايش يافته است، به طوری که حضور 12 گرم بر ليتر نانو الماس د ر حمام، موجب افزايش 25 د رصد ی ميکروسختی نسبت به پوشش آلياژی طلا- کبالت شد ه و مقاومت سايشی پوشش حاصله 4 برابر پوشش آلياژی طلا- کبالت می باشد . همچنین میکروساختار پوشش نیز توسط SEM بررسی و با استفاد ه از میکروسکوپ AFM نانو ذرات موجود  د ر پوشش شناسایی شد ه اند .

شماره مقاله: 234

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ