امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
شرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزیندپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریفخانه آبکارنیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاته
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
بررسي رفتار فولاد  نيتروژن- بورد هي شد ه د ر محيط پلاسماي الکتروليتي بازگشت به مقالات
د ر روش پلاسماي الکتروليتي با استفاد ه از يک منبع ولتاژ قوي با جريان يکسو شد ه روي سطح کاتد  جرقه هايي ايجاد  مي شود  که گازهاي ايجاد  شد ه روي سطح را يونيزه کرد ه و محيط پلاسما تشکيل مي‌د هد . راد يکالهاي بور و نيتروژن ايجاد  شد ه د ر محيط پلاس ...
نویسنده : پيمان طاهري، چنگيز د هقانيان، علوي، اشتري، يغمازاد ه
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
تاریخ ثبت : یکشنبه 28 ارديبهشت 1393
بازید : 1616

د ر روش پلاسماي الکتروليتي با استفاد ه از يک منبع ولتاژ قوي با جريان يکسو شد ه روي سطح کاتد  جرقه هايي ايجاد  مي شود  که گازهاي ايجاد  شد ه روي سطح را يونيزه کرد ه و محيط پلاسما تشکيل ميد هد . راد يکالهاي بور و نيتروژن ايجاد  شد ه د ر محيط پلاسما، سطح نمونه را بمباران نمود ه و باعث ايجاد  لايه هاي نفوذي د ر د اخل قطعه کار مي گرد ند . اين لايه، عامل افزايش قابل توجه سختي و مقاومت سايشي نمونه ها ميشود . د ر اين تحقيق، فرايند  نيتروژن- بور د هي د ر محيط پلاسماي الکتروليتي بر روي فولاد  H13 انجام شد  و رفتار الکتروشيميايي و خورد گي نمونه ها و نيز رفتار سايشي آنها مورد  مطالعه قرار گرفت. د ستيابي به نقطه بهينه مقاومت د ر برابر خورد گي و سايش  نمونه هاي نيتروژن- بور د هي شد ه، از نظر فاکتورهاي مختلف موثر بر فرآيند  سخت کاري مورد  بررسي قرار گرفت. مطالعات الکتروشيميايي و خورد گي فولاد هاي نيتروژن- بورد هي شد ه، د ر محلول 3.5% کلرور سد يم توسط اسپکتروسکوپي امپد انس الکتروشيميايي (EIS) و پلاريزاسيون پتانسيود ايناميک (PDS) انجام شد .مطالعات سايش نيز توسط روش Pin-on-Disk انجام گرفت. توسط اسپکتروسکوپي امپد انس الکتروشيميايي (EIS) امکان بررسي لحظه اي تغييرات سطحي نمونه هاي نيتروژن- بورد هي شد ه را فراهم ميآيد . د ر اين مطالعه مشخص شد  که مقاومت به خورد گي و سايش فولاد  H13، پس از نيتروژن- بورد هي پلاسمايي الكتروليتي بستگي زياد ي به پارامترهاي عمليات د ارد .

شماره مقاله: 235

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل 

 

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ