امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
شرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزیندپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریفخانه آبکارنیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاته
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
تعیین خواص فيزيكي و مكانيكي پوششهای نانو کامپوزیتی بازگشت به مقالات
خواص مكانيكي از قبيل استحكام كششي، افزايش طول و چقرمگي  و پارامترهاي مربوطه، ويژگي‌هاي مهمي د ر پوششها محسوب مي‌شوند . پوششها وقتي د ر معرض شرايط خارجي قرار مي‌گيرند ، بايستي د ر برابر نيروهاي کششي و فشاری ناشي از انبساط و انقباض ...
نویسنده : شهلا پازكي فرد
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
تاریخ ثبت : یکشنبه 28 ارديبهشت 1393
بازید : 2180

خواص مكانيكي از قبيل استحكام كششي، افزايش طول و چقرمگي  و پارامترهاي مربوطه، ويژگيهاي مهمي د ر پوششها محسوب ميشوند . پوششها وقتي د ر معرض شرايط خارجي قرار ميگيرند ، بايستي د ر برابر نيروهاي کششي و فشاری ناشي از انبساط و انقباض د ر هر روز و هر فصل، مقاومت نمايند . به عنوان مثال پوشش روية بد نه اتومبيل بايد  د ر مقابل برخورد  قطعات شن و ماسه و قطعات سخت از مقاومت كافي برخورد ار باشد . بسیاری از پوششها قبل از عملیات شکلد هی بر روی زیرآیند  اعمال میشوند . فلز پوشش شد ه د ر حین عملیات خم کرد ن و شکلد هی د ر معرض نیروهای برشی و کششی قوی قرار میگیرند . مجموعه پوشش- زیرآیند  بایستی چسبند گی، استحکام و چقرمگی عالی د ر حین عملیات د اشته باشد . پوشش قوطيهاي نوشابه بايد  د ر مقابل سايش با قوطيهاي د يگر د ر هنگام پر كرد ن، جابجايي و حمل و نقل مقامت كافي د اشته باشد . پوشش مبلمان و وسايل چوبي منزل بايد  از مقاومت كافي د ر مقابل انبساط (د ر اثر جذب رطوبت چوب د ر فصول مرطوب سال) و انقباض (د ر اثر د فع رطوبت) برخورد ار باشد . همچنين پوشش فويلهاي نازك آلومينيمي بايد  از قابليت انعطاف پذيري كافي برخورد ار باشند . آشنايي با روابط بين تركيب پوشش و خواص مكانيكي  فيلم پوششي ميتواند  تاثير بسزايي د ر اصلاح و رسيد ن به فرمولاسيون مناسب د اشته باشد .

عملكرد  يك پوشش د ر شرایط واقعی به شد ت به خواص فيزيكي و مكانيكي و تغييرات آن با د ما وابسته است. تجزيه مكانيكي د يناميكي (DMA)، زمان نسبتاً مد يد ي است كه به عنوان فني براي شناسايي اینگونه خواص و تغييرات د ر مواد  پليمري بكار ميرود . با اين وجود ، د ر مقالاتي كه د ر مورد  پوششها نوشته شد ه، د ر مورد  استفاد ه از DMA براي شناسايي پوششهاي پخت شد ه و همچنين بررسي پيشرفت واكنشهاي پخت چند ان بحث نشد ه است.

 

شماره مقاله: 241

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ