امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
شرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزینخانه آبکاردپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریفنیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاته
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
مقالات
1234...2324[ مجموع 240 مقاله ]
با توجه به اهمیت آماد ه سازی سطوح فلزی پیش از رنگ آمیزی، همواره تحولاتی د ر زمینه طراحی و ساخت سیستمهای جد ید  صنعتی توس ...
نویسنده : شهرام نبوی طباطبایی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
د ر این تحقیق به منظور رنگبری و حذف مواد  آلایند ه پساب های رنگی صنایع مختلف مانند  رنگ، خود روسازی، نساجی، آبکاری و غیر ...
نویسنده : مسعود  هاشمی، شهاب الد ین عبد الرضا، بد يعي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
د ر 30 سال گذشته فناوري فرآيند  تكميل كاري خود رو د چار تغييرات اساسي شد ه است واين بد ليل افزايش نياز به مقاومت خورد گي ...
نویسنده : محمد  ابراهيمی - راحله بيات
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
با افزايش کاربرد  آلياژهاي منيزيم د ر گستره وسيعي از صنايع به خصوص صنايع هوايي، اتومبيل سازي و صنايع الکترونيک و به د لي ...
نویسنده : اعظم ولي، رضا خطیبی، منصور ولی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
رنگ های الکتروفورتيک به طور گسترد ه د ر صنايع خود روسازي، لوازم خانگي، تجهيزات کشاورزي و د يگر صنايع مورد  استفاد ه قرار ...
نویسنده : كاظم اصغرزاد ه اميرد هي، ساريخاني،  مهد وي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
تيتانيم و آلياژهايش به د ليل د اشتن استحکام بالا، مد ول يانگ پايين ، مقاومت خورد گي و زيست سازگاري عالي، مواد ي مناسب بر ...
نویسنده : عبد اله افشار - علي کرم بخش
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
مبد ل های زنگ فرمولاسیون های شیمیایی هستند  که بر روی سطوح زنگ زد ه به کار می روند  و می توانند  با اکسید های آهن که به ...
نویسنده : نگار ابوالحسنی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
فرآیند  آند ایزینگ آلومینیوم به مفهوم کلی روش های الکترولیتی فرآوری سطح فلز با ایجاد  پوشش اکسید ی یک پارچه برای مقاصد  ...
نویسنده : فخرالد ین اشرفیزاد ه - کورش ضرابی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
ارزيابی ميزان پوشانند گی رنگ، يک فاکتور تعيين کنند ه برای پيمانکار مجری و همچنين ناظر می باشد . پوشانند گی عملی رنگ، تاب ...
نویسنده : عبد الرحيم هويد ايی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
آماد ه سازی بد نه های ساخته شد ه از فلزات مختلف به جهت حفاظت بد نه ها د ر برابر خورد گی و حصول بهترین چسبند گی برای پوشش ...
نویسنده : زهرا رنجبر
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
1234...2324[ مجموع 240 مقاله ]
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ