امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
نیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاتهخانه آبکارشرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزیندپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
مقالات
12345...2324[ مجموع 240 مقاله ]
هد ف اصلی د ر این تحقیق بازیافت بهینه حمام چربی گیر مصرف شد ه د ر خط تولید  رنگ شرکت ایرانخود رو می باشد . بد ین منظور پ ...
نویسنده : آرمان سهیلی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
آماد ه سازي صحيح و کامل سطح قبل از اجراي پوشش  يكي از مراحل مهم و ضروري د ر عمليات اجراي پوشش هاي حفاظتي است. اجراي ...
نویسنده : ابوالقاسم د ولتی- فاطمه حسینی بیان
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
اين مطلب د ر خصوص مقایسه فرآيند  فسفاتاسيونی با استفاد ه از هيد روكسيل آمين به عنوان شتاب د هند ه و به جای شتاب د هند ه ...
نویسنده : شهرام مراد ی- فرشيد  فرزانگان- محجوبه د رخواه
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
اينکه سطوح مختلف بد ون پوشش زنگ مي زنند  مانند  فلزات و يا د ر ميان مد ت تخريب مي شوند ، مانند  بتن، چوب و پليمر، بر کسي ...
نویسنده : سيد  محمود  کثيريها
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
پوششهايي كه د ر صنايع خود رو، د ر قطعات روكش فلزي يا Airbag كه به تلرانس هاي د قيقي نياز د ارند، اعمال می شود  معمولا به ...
نویسنده : محمد  شیرازی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
توضيح : قبل از ورود  به موضوع اصلي لازم است كه علت ارائه اين مطلب را بيان نمايم. همانگونه كه ميد انيد  بسياري از فرايند ...
نویسنده : حميد رضا فاني
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
گارانتي يكي از ابزارهاي موثر بازاريابي و تسلط بر آن است لذا شركتهاي خود روساز به د ليل رقابت، سعي نمود ه اند  د ر عين حف ...
نویسنده : محمد  رضا معتمد
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
جامعه کنونی علاقه زیاد ی به منابع تجد ید  شد نی د ارد  تا بتواند  محصولات متنوعی را جایگزین مواد  پتروشیمی کند . نوع جد  ...
نویسنده : فاطمه د ولت زاد ه
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
شماره مقاله: 213 لطفا کلیک فرمایید: سفارش فوری مقاله کامل
نویسنده : محمد  کاظم عبد الصمد ی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
شماره مقاله: 212 لطفا کلیک فرمایید: سفارش فوری مقاله کامل  
نویسنده : ند ا رحماني نسب- باغشاهي- اميري شهبازي- تميزيفر
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
12345...2324[ مجموع 240 مقاله ]
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ